Kritéria pro přijímání dětí – školní rok 2020/21

Ředitelka mateřské školy v Tlumačově stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm.b) a §34 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Tlumačov v případě,  že počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21 překročí počet volných míst a stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, které lze do MŠ přijmout. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 letDo MŠ může být přijato i dítě mladší 3 let, nemá však na přijetí právní nárok. (Tyto děti je možné přijmout pouze v případě volné kapacity a za předpokladu zajištěných organizačních, provozních a bezpečnostních podmínek ).  .

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – vzhledem k epidemiologické situaci v zemi stačí vyplnění Čestného prohlášení k očkování (součást Žádosti o přijetí dítěte do MŠ – rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou vyplňovat nemusí.)

Děti budou přijímány do MŠ podle kritérií v tomto pořadí :

  1. Děti, které k datu 31.08.2020 dovrší 5 let věku –  děti v posledním roce před zahájením školní docházky s trvalým bydlištěm ve spádové   oblasti obce Tlumačov, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
  2. Děti , které k datu 31.8.2020 dovrší 4 roky věku

  (s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Tlumačov)

Děti budou přijímány od nejstarších po nejmladší

  1. Děti , které k datu 31.8.2020 dovrší 3 roky věku

  (s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Tlumačov)

Děti budou přijímány od nejstarších po nejmladší

  1.   Děti v posledním roce před zahájením školní docházky z jiné spádové oblasti
  2.   Ostatní děti podle věku

(s přednostním přijetím dětí bydlících ve spádové oblasti obce Tlumačov do naplnění kapacity)

 

                                     Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov