Oznámení rodičům

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že od pondělí 25.5.2020 bude Mateřská škola Tlumačov opět otevřena.

Při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen podepsat písemné „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Tiskopis najdete na webové stránce MŠ Tlumačov v sekci „Dokumenty“ nebo si ho můžete v tištěné podobě vyzvednout každé pondělí a středu od 14.00-16.00 hod. přímo na chodbě před vstupem do MŠ , kde je v tento stanovený čas zajištěn volný přístup. Bez podepsání těchto prohlášení, nemůže být dítě při prvním vstupu po otevření vpuštěno do mateřské školy!  Aktivity v MŠ je doporučeno organizovat tak, aby bylo možné větší část dne strávit venku v areálu MŠ, tudíž nezapomeňte dát dětem odpovídající oblečení. Vzhledem k současné situaci související s epidemiologickým situaci si Vás dovolujeme upozornit na

    PRAVIDLA, KTERÝMI SE BUDE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA V RÁMCI PROVOZU ŘÍDIT:

1.       Do MŠ může být přijato dítě jen zcela zdravé, bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, zvýšená teplota, horečka (dětem budou orientačně měřeny teploty bezkontaktním teploměrem). Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit – ani dítě, ani osoba, která dítě přivádí a odvádí. U dětí, které trpí alergií, je nutné přinést potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu.

2.      Rodiče se pohybují v  MŠ zásadně v rouškách a zdržují se v prostorách školy jen po dobu nezbytně nutnou na přípravu dítěte k předání či vyzvednutí. Mezi jednotlivými rodinami se udržují 2m rozestupy. Rodiče předají dítě učitelce u vstupu do třídy, nevcházejí do pobytových prostor MŠ.

3.      Rodiče před vstupem do MŠ použijí u vchodu dezinfekci na ruce a zajistí, aby si dítě před vstupem do třídy v umývárně MŠ řádně umylo ruce mýdlem a vodou a pro bezpečné osušení rukou použilo jednorázové papírové ručníky. Ve třídě Berušek mytí rukou dětí zajistí třídní učitelky.( Infografika ke správnému postupu mytí rukou bude vyvěšena v umývárně).

4.      V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován jeden z rodičů, který je povinen si dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout. Ostatní děti budou v tomto případě pobývat venku. Prosíme rodiče, aby každé dítě mělo pro tento případ ve skříňce dvě čisté roušky, které použijí, pokud by tato situace nastala, až do zjištění zdrav. stavu nemocného.

5.      Po dobu výskytu onemocnění COVID-19 se zakazuje nošení vlastních hraček a hlavně plyšáků z domova, které mohou být původci přenesení virů do prostor MŠ.

Děkujeme, že budete respektovat tato pravidla a jejich dodržováním budete chránit nejen sebe, Vaše děti, ale také zaměstnance MŠ.                                     Hana Janoštíková