OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TLUMAČOV, okres Zlín, p.o. pro školní rok 2023-2024

Ředitelka Mateřské školy Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě kritérií o přijímání dětí do Mateřské školy Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové organizace platných pro školní rok 2023/24 takto:

Seznam přijatých uchazečů:

Poznámka:
* Děti mladší 3 let

* Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok. Dítě mladší 3 let může být do MŠ přijato v případě volné kapacity školy a to podle Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, podle §2, odst.6.

Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti. Nejvyšší počet dětí ve třídě lze snížit nejvýše o 6 dětí. (tzn., že je možné takto přijat pouze tři děti a postupně až dovrší 3 roky se mohou přijímat děti další tak, aby počty ve třídě nepřekročovaly povolenou hranici.)

Vzhledem k tomuto nařízení mohou být děti mladší 3 let přijaty v pořadí a termínech, jaké jsou zaznačeny v tabulce, abychom splnili podmínky dané vyhláškou pro přijímání dětí této nejmladší věkové kategorie.