O školce

Mateřská škola se nachází v centru městečka Tlumačova v prostorách budovy Základní školy Tlumačov. U mateřské školy se rozprostírá velká prostorná zahrada s dětským mobiliářem, která nabízí dětem široké možnosti pohybového vyžití.

Naše mateřská škola je od školního roku 2015/16 trojtřídní, kapacita školy byla navýšena z důvodu velkého počtu dětí, které se do MŠ hlásily. Dvě třídy se nachází v levém bočním křídle budovy ZŠ Tlumačov, děti mají k dispozici velké prostory plně vybavených tříd, dětský nábytek je uspořádaný tak, aby vytvořil jednotlivá dětská centra, ve kterých si děti mohou hravou formou plně rozvíjet a zdokonalovat nové poznatky a dovednosti při plnění úkolů podle tematických plánů třídního vzdělávacího programu školy v souladu s myšlenkami školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Nová třída MŠ byla zřízena v prostorách bývalé družiny mládeže v Základní škole Tlumačov, je dobře přístupná ze stávající mateřské školy. Přístup je zajištěn přes spojovací dvéře mezi MŠ a ZŠ Tlumačov. Nová třída je vybavena esteticky laděným nábytkem a dostatečným množstvím hraček, přímo ze třídy je průchod na umývárnu a dětské WC a do třídy se vchází buď ze šatny dětí nebo z chodby ZŠ. Kapacita třídy je stanovena na 18 dětí. Vybavení hračkami a pomůckami k výchovně vzdělávací práci je také velmi dobré ve stávajících dvou třídách Hvězdiček a Sluníček, děti mají k dispozici dostatečné množství pomůcek sloužících k získávání nových znalostí a dovedností.

Rozdělení dětí do tříd:

  1. Třída MŠ – „Berušky“ (děti 3-4 leté) – 18 dětí /plný stav na třídu/
  2. Třída MŠ – „Hvězdičky“ (děti 4-6 leté) – 28 dětí /plný stav na třídu/
  3. Třída MŠ – „Sluníčka“ (děti 6-7 leté) – 28 dětí /plný stav na třídu/

Vlastní vzdělávací program

Mateřská škola v Tlumačově má zpracovaný svůj vlastní školní vzdělávací program s názvem „Je nám dobře na světě, na té naší planetě“, ve kterém jsme si vytýčili tři dlouhodobé cíle:

  1. Učit děti vnímat svět kolem sebe a vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte ke zdravému životnímu stylu
  2. Podporovat u dítěte povědomí o okolním světě a vlivu člověka na životní prostředí v návaznosti na environmentální výchovu
  3. Rozvíjet intelekt, řeč (správnou výslovnost) a poznávací procesy na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností

Tyto cíle jsou rozpracovány do krátkodobých ročních úseků tak, aby vedly v konečné fázi k naplňování záměrů naší koncepční práce a osvojení očekávaných kompetencí.