Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název Mateřská škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Příspěvková organizace od 1.1.2003
3. Organizační struktura Ředitelka školy: Hana Janoštíková

Provoz zajišťuje 10 zaměstnanců, 6 pedagogických pracovnic a 4 správní zaměstnanci (školnice, uklízečka, pracovnice pro dovoz a výdej stravy, samostatná účetní).

4. Kontaktní spojení https://skolka.tlumacov.cz/kontakty/
4.1 Kontaktní poštovní adresa MŠ Tlumačov
Masarykova 63
763 62 Tlumačov
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Masarykova 63
763 62 Tlumačov
4.3 Úřední hodiny Provozní doba školky: 6.00 až 16.00.
4.4 Telefonní čísla Ředitelna, třída „Hvězdičky“, „Sluníčka“ – 577 929 041

Třída „Berušky“ – 571 891 207

Školní jídelna – 577 929 066

4.5 Adresa internetových stránek https://skolka.tlumacov.cz/
4.6 Adresa podatelny Masarykova 63
763 62 Tlumačov
4.7 Elektronická adresa podatelny skolka@mstlumacov.cz
4.8 Datová schránka 3xkk2g4
5. Případné platby lze poukázat Číslo účtu MŠ: 27 – 6262030207/0100
6. IČO 70988692
7. Plátce daně z přidané hodnoty Nejsme plátci DPH
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Mateřská škola zveřejňuje

 • školní řád,
 • výroční zpráva za školní rok,
 • plán environmentální výchovy,
 • rozpočtové dokumenty.

Dokumenty ke stažení na adrese https://skolka.tlumacov.cz/dokumenty/

8.2 Rozpočet Rozpočet zveřejňován v sekci „Rozpočet MŠ“, viz https://skolka.tlumacov.cz/dokumenty/
9. Žádosti o informace Žádosti o informace jsou adresované ředitelce MŠ Tlumačov způsobem uvedeným níže.
10. Příjem podání a podnětů Podněty lze podat osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktech. Osobně v provozních hodinách mateřské školy, od 6.00 do 16.00.
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Zřizovací listina, zápis do školského rejstříku, údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce (v listinné podobě v ředitelně školy)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Vyhláška o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., ve znění platných předpisů

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění

Zákon č. 250/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění

Všechny zákony, soubor vnitřních předpisů a směrnic, kterými se ředitelka školy při výkonu své působnosti řídí, jsou uloženy v ředitelně školy a jsou v úředních hodinách k nahlédnutí.

Mezi ně patří:

 • evidence dětí – spisy dětí, školní matrika, přehledy docházky (v listinné podobě v ředitelně školy)
 • školní vzdělávací program a třídní vzdělávací programy, přehledy výchovné práce (v listinné podobě v ředitelně školy a třídách)
 • výroční zprávy o činnosti školy, hodnotící zprávy o činnosti školy (v listinné podobě v ředitelně školy)
 • školní řád (na webu MŠ a v ředitelně školy), provozní řád
 •  (v listinné podobě v ředitelně školy)
 • plán pedagogických rad a provozních porad, záznamy z pedagogických rad a provozních porad (v listinné podobě v ředitelně školy)
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí (v listinné podobě v ředitelně školy)
 • dokumentace BOZP a PO (v listinné podobě v ředitelně školy)
 • personální dokumentace – spisy zaměstnanců, mzdová agenda, plán dovolených, pracovní náplně a doby (v listinné podobě v ředitelně školy)
 • účetní, hospodářská a majetková dokumentace (v listinné podobě v ředitelně školy)
 • plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a případných zjištěních při kontrolách (v listinné podobě v ředitelně školy)
 • výroční zpráva o činnosti školy za minulý školní rok a výroční zpráva o hospodaření školy za minulý kalendářní rok.
11.2 Vydané právní předpisy
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Informace se poskytují zdarma.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Informace se poskytují zdarma.
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva je k nahlédnutí na webové stránce Dokumenty, v sekci Úřední deska, podsekce Ostatní dokumenty, viz https://skolka.tlumacov.cz/dokumenty/