Informace rodičům o podávání léků v mateřské škole

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se v poslední době množí Vaše žádosti o podávání léků převážně k léčbě respiračních nemocí (pokud dítě vykazuje příznaky tohoto onemocnění, mělo by zůstat v domácí péči), přikládám výňatek ze školního řádu mateřské školy, jak jsme povinni v tomto případě postupovat.

Podávání léků dětem v MŠ
Mateřská škola nemá povinnosti dětem v mateřské škole podávat jakékoliv léky a léčivé přípravky.

Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nemůže podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který má k tomu oprávnění. Povinností pedagogických pracovníků tedy není podávání jakýchkoliv léků s výjimkou toho, kdyby dítěti hrozila vážná újma na zdraví – viz § 9 odst. 4 písm. b) Zákona č.20/1996 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Žádná jiná právní norma neukládá učitelkám MŠ povinnost podávat dětem léky. V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, je nutné písemně požádat instituci – mateřskou školu a doložit potřebnost zprávou od lékaře (viz. Formulář žádosti o podávání léků). V případě kladného vyřízení žádosti je rodič povinen se osobně dostavit a sepsat na místě „Protokol o podávání léků“ (viz. Formulář protokol o podávání léků) s pedagogy, kteří souhlasí, že lék, v případě neodkladné situace, dítěti podají.

Školka je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat v život ohrožujících stavech záchrannou službu.

V MŠ budou podávány léky výjimečně za těchto podmínek :
1. Na základě lékařského doporučení a po přesném určení způsobu aplikace
2. Na základě písemné žádosti rodičů, kterou rodiče přebírají veškerá případná rizika, která mohou nastat
3. Se souhlasem učitelky, pokud tato nebude ochotna lék podávat, není tento požadavek ze strany rodičů ani zaměstnavatele vymahatelný.

Závěr:
Podávání léku dětem v MŠ je zcela mimořádná záležitost. Léky jsou podávány v MŠ tedy jen na základě doporučení lékaře a žádosti zákonných zástupců a to jen v případě, že by se jejich nepodáváním dítě vystavovalo nebezpečí ohrožení života, zdraví a dalšího růstu.

Podávání léků dětem v mateřské škole Tlumačov se řídí dle zpracované Směrnice o podávání léků v mateřské škole.