Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Tlumačov platná pro školní rok 2021-22

Ředitelka mateřské školy v Tlumačově stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm.b) a §34 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Tlumačov v případě, že počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22 překročí počet volných míst a stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, které lze do MŠ přijmout.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Do MŠ může být přijato i dítě mladší 3 let, nemá však na přijetí právní nárok. (Tyto děti je možné přijmout pouze v případě volné kapacity a za předpokladu zajištěných organizačních, provozních a bezpečnostních podmínek).

Do přijímacího řízení mohou být zařazeny děti, které budou mít potvrzení od lékaře-pediatra o tom, že se podrobily všem stanoveným pravidelným očkováním nebo že se nemohou očkování účastnit pro trvalou kontraindikaci (§ 50, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění). Potvrzení Vám vydá lékař na základě Vaší žádosti za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření.
Potvrzení o očkování nemusí dokládat děti s povinnou předškolní docházkou.

Děti budou přijímány do MŠ podle kritérií v tomto pořadí:
 1. Děti, které k datu 31.08.2021 dovrší 5 let věku
  děti v posledním roce před zahájením školní docházky s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Tlumačov, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 2. Děti, které k datu 31.8.2021 dovrší 4 roky věku
  (s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Tlumačov). Děti budou přijímány od nejstarších po nejmladší.
 3. Děti, které k datu 31.8.2021 dovrší 3 roky věku
  (s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Tlumačov). Děti budou přijímány od nejstarších po nejmladší.
 4. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky z jiné spádové oblasti
 5. Ostatní děti podle věku
  (s přednostním přijetím dětí bydlících ve spádové oblasti obce Tlumačov do naplnění kapacity).

V Tlumačově dne 18.3.2021                    Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov